02188454816

اعضای تیم برنامه نویسان

ایمان مدائنی

پریسا امیربیگی

حمیدرضا رضا

جعفر عباس پور

علی رضائی

محسن باقری

علیرضا فلاح

علی پایان

محمد مهدی علیپور

یکتا کردی

رضا امیری

فرهاد نوباشی

مهسا محمدی