اعضای تیم برنامه نویسان

ایمان مدائنی

مدیر مجموعه

محمد اردوخانی

مدیر فنی پروژه ها

سارا مرادی

مسئول آموزشگاه برنامه نویسان

محمد قاری

مسئول فنی تاپلرن