اعضای تیم برنامه نویسان

ایمان مدائنی

مدیر مجموعه

محمد اردوخانی

مدیر فنی پروژه

سارا مرادی

مسئول آموزشگاه برنامه نویسان

محمد قاری

مدیر فنی پروژه و مسئول فنی تاپ لرن