02188454816

نظارت بر پروژه های کامپیوتری

نظارت بر پروژه های کامپیوتری

نظارت بر پروژه های کامپیوتری

از ابتدا تا انتها همراه شما خواهیم بود

روند انجام پروژه ها به صورت زیر می باشد

1

برگزاری جلسات

2

ارائه پروپزال

3

عقد قرارداد

4

انجام پروژه

5

تحویل و پشتیبانی