02188454816
  • عنوان :

    نهمین کنفرانس جهانی رضایتمندی مشتری

  • شرکت :

    موسسه برنامه نویسان فن آوری کارا

نهمین کنفرانس جهانی رضایتمندی مشتری