جدیدترین نمونه کارها

پروژه تاپلرن

آموزشگاه برنامه نویسان

انتخاب یک موضوع
نمونه کارهای فروشگاهی

پروژه تاپلرن

آموزشگاه برنامه نویسان

1

از ابتدا تا انتها همراه شما خواهیم بود

روند انجام پروژه ها به صورت زیر می باشد

1

برگزاری جلسات

2

ارائه پروپزال

3

عقد قرارداد

4

انجام پروژه

5

تحویل و پشتیبانی